Nghĩa và phát âm của từ vựng

DỰA TRÊN NGHĨA CỦA BÀI NGHE 

Nghĩa và phát âm của từ vựng-01Nghĩa và phát âm của từ vựng-02Nghĩa và phát âm của từ vựng-03Nghĩa và phát âm của từ vựng-04Nghĩa và phát âm của từ vựng-05Nghĩa và phát âm của từ vựng-06Nghĩa và phát âm của từ vựng-07Nghĩa và phát âm của từ vựng-08Nghĩa và phát âm của từ vựng-09Nghĩa và phát âm của từ vựng-10Nghĩa và phát âm của từ vựng-11Nghĩa và phát âm của từ vựng-12Nghĩa và phát âm của từ vựng-13Nghĩa và phát âm của từ vựng-14Nghĩa và phát âm của từ vựng-15Nghĩa và phát âm của từ vựng-16Nghĩa và phát âm của từ vựng-17Nghĩa và phát âm của từ vựng-18Nghĩa và phát âm của từ vựng-19Nghĩa và phát âm của từ vựng-20Nghĩa và phát âm của từ vựng-21Nghĩa và phát âm của từ vựng-22Nghĩa và phát âm của từ vựng-23Nghĩa và phát âm của từ vựng-24Nghĩa và phát âm của từ vựng-25Nghĩa và phát âm của từ vựng-26Nghĩa và phát âm của từ vựng-27Nghĩa và phát âm của từ vựng-28Nghĩa và phát âm của từ vựng-29Nghĩa và phát âm của từ vựng-30Nghĩa và phát âm của từ vựng-31Nghĩa và phát âm của từ vựng-32Nghĩa và phát âm của từ vựng-33Nghĩa và phát âm của từ vựng-34

Advertisements